Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
  1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
  3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
  5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
  6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
  8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
  9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
  10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Podávanie potravy čerstvo rozplávaným mláďatám

Každý, kto sa začal zaoberať, alebo sa zaoberá chovom živočíchov, skôr alebo neskôr sa rozhodne aj o ich rozmnožovanie a úspešný odchov. Nie inak je tom aj v našom prípade, v chove rýb v starostlivosti človeka.

Cieľom tohto kratučkého článku nie je hovoriť o spôsobe reprodukcie rýb a o vývoji embryí alebo mláďat, a ani o tom aké druhy potravy sa majú mláďatám podávať ale o tom, kedy a ako začať podávať prvú potravu. Toto obdobie života mláďat je veľmi dôležité a práve na ňom závisí aj ich ďalší úspešný odchov a neskôr aj potom samotný chov, pričom je to úplne jedno o aký druh ryby ide.

Pod pojmom čerstvo rozplávané mláďatá rýb rozumieme to štádium života, kedy sa mláďatá prestanú pohybovať trhaným spôsobomskokmia plávajú normálnym spôsobom v horizontálnej (vodorovnej) polohe. V tomto období majú ešte časť nestráveného žĺtkového vrecka, z ktorého prijímajú tzv. endogénnu, alebo aj vnútornú potravu a súčasne už začínajú prechádzať na tzv. exogénnu, alebo aj vonkajšiu potravu, ktorú musia aktívne loviť. A práve toto je to obdobie, kedy sa po prvý krát musí začať podávaním potravy. Podávanie potravy v skoršom štádiu vývoja života mláďat (lariev) je úplne zbytočné, až škodlivé, pretože nielenže je bez účinku, ale môže byť aj škodlivé, vzhľadom ku skutočnosti, že podávaná živá potrava v teplej vode rýchlo rastie a môže dokonca aj poškodiť ak nie priamo zahubiť vyvíjajúce sa mláďatá. A naopak, podávanie potravy v neskoršej dobe, keď je už strávené žĺtkové vrecko je spravidla pri niektorých druhoch už veľmi neskoro (napr. pri species systematicky zaradených do familia Characidae (čítaj characidé) – tetrovité a mnohé iné) a tieto sú už tak zoslabené, že nestačia uloviť ponúkanú potravu a hynú hladom. Na základe uvedeného môžeme teda povedať prvé, základné pravidlo: s podávaním prvej potravy čerstvo rozplávaným mláďatám musíme začať presne v dobe začatia plávania vo vodorovnej polohe prvých mláďat z daného neresu.

Druhé základné pravidlo je veľkosť podávanej potravy. Toto je tiež veľmi dôležitá časť pri odchove mláďat, pretože aj toto býva častá príčina pri úspechu alebo neúspechu v odchove mláďat. Potrava, ktorú podávame mláďatám by sa zásadne mala rovnať veľkosti priemeru oka. V prípade ak potrava bude menšia ako je priemer oka, tak mláďatá budú neustále hladné, pretože tak malá potrava ich nedokáže zasýtiť a my v takomto prípade by sme museli stále podávať potravu, čo je nereálne a v podstate by nič neriešilo a mláďatá postupne začnú odumierať na následky hladu a podvýživy. V opačnom prípade, ak by potrava bola väčšia ako je priemer oka daných mláďat, tak túto potravu mláďatá nedokážu jednak uloviť a jednak ani skonzumovať a zasa hynú na následky hladu. Okrem už uvedeného v prípade podávania väčšej potravy mláďatá vystavujeme riziku, že budú potravou napadnuté.

Na základe uvedeného môžeme povedať tretie základné pravidlo: Potrava, ktorú podávame čerstvo rozplávaným mláďatám sa musí zásadne rovnať veľkosti priemeru oka daného mláďaťa.

Štvrté základné pravidlo pri podávaní potravy mláďatám je periodicita podávania potravy. Pod týmto pojmom sa rozumie to, že ako často sa má podávať potrava. S týmto pravidlom veľmi úzko súvisí aj piate základné pravidlo, a to podávanie množstva potravy. Vzhľadom k tomu, že obidve pravidlá spolu veľmi úzko súvisia a tvoria nedeliteľný celok, pokúsim sa na ne odpovedať súčasne. Množstvo potravy, ktoré podávame mláďatám je individuálne a je priamo závislé od množstva mláďat, ktorým ju podávame, od ich veku a samozrejme aj od druhu potravy, ktorá je podávaná. V zásade platí pravidlo, že podávanie potravy by malo byť v takom množstve, ktoré je skonzumované v priebehu 3 až 5 minút pri podmienke, že dutina ventrálu (brucha) je tak plná, že čakáme kedy už praskne a dorzálna (chrbtová) časť tela je lukovito prehnutá v dorzo–ventrálnom smere (smerom zhora dole), pričom je ale v zásade veľmi vhodné, ak je množstvo podávanej potravy tak veľké, že mláďatá sa v nej doslova „kúpajú“. Ak naše mláďatá majú vyššie uvedený tvar tela, tak môžeme byť spokojný a bez obáv, že nielenže podávame správny druh potravy, ale ho aj naše mláďatá s chuťou prijímajú. Pri podávaní potravy teda sledujeme ako je prijímaná (konzumovaná) a súčasne sledujeme aj množstvo potravy ktoré dávame mláďatám. Tým to spôsobom zistíme jeho správne množstvo na daný počet mláďat. Nové podanie potravy nasleduje po strávení tej, ktorú mláďatá v súčasnom čase a priestore prijali, t. j. ak dutina ventrálu bude takmer vyrovnaná a dorzálna časť tela mláďat sa začne vyrovnávať a stratí vzhľad uvedeného prehnutia. Doba priebehu metabolizmu (trávenia) potravy je priamo závislá na teplote vodného prostredia, druhu potravy a samozrejme na druhu mláďat ktoré odchovávame a preto ani na túto otázku neexistuje presná odpoveď a musíme znova postupovať tak, že to najskôr vyskúšame. Zaznačíme si čas, kedy sme prestali podávať potravu, pozorujeme mláďatá a znova si poznačíme čas, kedy začneme podávať potravu. (Vhodné je poznačiť si aj teplotu vodného prostredia, druh potravy, jeho množstvo a o aký druh ryby ide, čo sa nám neskôr môže veľmi zísť).

Z uvedeného teda vyplýva ďalšie, šieste základné pravidlo: periodicita podávania potravy mláďatám, ktorá sa rovná teplote vodného prostredia a druhu podávanej potravy a časový rozdiel medzi jednotlivými podávaniami potravy sa rovná vzhľadu mláďat, t. j. podávanie potravy sa musí začať práve vtedy, keď mláďatá nadobúdajú rovný tvar v dorzálnej a ventrálnej časti tela.

Siedme základné pravidlo je spôsob podávania potravy rozplávaným mláďatám. Aj toto pravidlo je veľmi dôležité, pričom najlepšie je podávať potravu na jednom mieste, pretože mláďatá si na toto zvyknú a takmer vždy sa budú zdržiavať buď priamo na danom mieste alebo v jeho tesnej blízkosti. Nad týmto miestom zažneme slabé svetlo, ktorého intenzita je o niečo väčšia ako je okolie akvária, čím zabezpečíme to, že mláďatá pôjdu za svetlom a ak na toto miesto vložíme podávanú potravu, tak táto sa nám aj v tomto mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí bude zdržiavať a tým zabezpečíme dobre prijímanie potravy, ktorú mláďatá nebudú musieť loviť po celom akváriu a tým sa zbytočne vysilovať, alebo dokonca dostať sa do rizika, že niektoré nám uhynú hladom.

Posledným ôsmim základným pravidlom na ktoré nesmieme nikdy zabúdať je včasné triedenie mláďat podľa ich veľkosti vzrastu. Aby sme zabezpečili to, že všetky mláďatá budú dostatočne zasýtené, musíme im podávať nielen vhodnú potravu v dostatočnom množstve ale musíme dbať aj na primeranú veľkosť potravy k veľkosti daných mláďat. Je samozrejme, že väčšie exempláre budú od potravy, aj keď ju neskonzumujú, slabšie jedince odháňať a nepripustia ich tomu, aby sa dostatočne zasýtili. V dôsledku uvedeného slabšie jedince prestanú rásť, ich celová stavba tela nie je tak vyvinutá ako pri silnejších jedincoch a v niektorých prípadoch sa toto môže skončiť až ich smrťou. Podávanie potravy v tom zmysle, že budeme do jedného a toho istého akvária podávať dva alebo až tri druhy potravy o rôznej veľkosti je nielen že veľmi náročné a nepohodlné ale nič nerieši. Preto je veľmi vhodné triedenie mláďat podľa ich veľkosti, kedy podľa tohto triedenia do jednotlivých akvárií mláďatám podávame taký druh potravy, ktorý má vhodnú veľkosť a po čase zistíme, že aj tieto „slabšie“ jedince vzrastovo dobehli svojich „silnejších“ súrodencov a môžeme ich znova chovať v spoločnom akváriu.

Na záver by som chcel povedať, že o tomto probléme by s dalo hovoriť oveľa viac, ale myslím si, že na všeobecné a základné vysvetlenie daného problému to úplne stačí. K uvedenému by som sa chcel v blízkej budúcnosti vrátiť, kde by som chcel na daný problém poukázať z hľadiska jednotlivých skupín alebo druhov rýb oveľa konkrétnejšie, s priamymi osobnými skúsenosťami a pozorovaniami z vlastnej praxe. K napísaniu tohto, i keď nie úplne vyčerpávajúceho článku ma viedlo to, že veľmi dobre viem (a dosiaľ som nezabudol) na ten krásny pocit, keď sa mi po prvý krát podarilo trenie rýb a na veľké sklamanie, keď viac ako polovica z nich mi zahynula. Ale to je prirodzené a myslím si, že tým musel prejsť každý začiatočník, čo samozrejme neznamená, aby som svoje skúsenosti a prax aspoň týmto spôsobom neodovzdal ďalej. Prajem vám veľa úspechov v prekrásnej záľube – v chove rýb v starostlivosti človeka.

Ján Iskra.

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup