Zdá sa, že vo svojom prehliadači nemáš povolené cookies pre túto webovú lokalitu a z toho dôvodu tieto stránky NEBUDÚ fungovať správne! Preto by bolo vhodné povoliť cookies aspoň pre túto lokalitu a tak ti poskytneme všetky funkcie tak, ako sme ich naprogramovali.
Posledné diskusie na Aqua-Fish+
  1. Lubos204 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  2. Blahoslav_Jurina na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa …zobraz viacero z posledných diskusií
  3. Matus156 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  4. Richard555 na Ako rozmnožovať a starať sa o Cichlazomu zebrovitú dňa
  5. Wittman1942 na Informácie pre správny odchov Gupky (Poecilia reticulata) a o jej rozmnožovaní dňa
  6. rocki123456789 na Chov Prísavníka Škvrnitého - Rozmnožovanie, Kŕmenie, Starostlivosť, Obr& dňa
  7. Petzo na Chov Korytnačiek - Potreby, tipy a návody dňa
  8. Larasfish na Návod ako chovať Molinézie čierne, tiež známe ako Black molly dňa
  9. aurelius na Článok a fórum o chove Karasa závojového dňa
  10. Wocap na Článok a fórum o chove Kreviet Amano (Cardinia japonica) dňa

Akvária a amoniak, dusičnany, dusitany

Úvod

Chemizmus vody v akváriu prechádza rôznymi štádiami, kým sa ustáli. Niektorí akvaristi ale menia vodu príliš často, používajú dokonca chlórovanú vodu, alebo zanedbávajú testovanie parametrov, akými sú napríklad hodnota pH, množstvo amoniaku a podobne. Tento článok je tu pre všetkých, ktorí potrebujú ohľadom dusitanov, dusičnanov a chemizmu vody v akváriu ako celku poradiť. So správnymi informáciami totiž dokážete svojim rybkám a rastlinkám poskytnúť ten správny domov.

„Cyklus dusíka“ je proces, pri ktorom je čpavok transformovaný na dusitan, ktorý je potom premenený na dusičnany. Tento proces je možný za premeny amoniaku a dusitanov za pomoci baktérií, ktorého konečným výsledkom je chemická zlúčenina známa ako dusičnan. Dusík je fixovaný rôznymi biochemickými spôsobmi, čo znamená viazaný do rôznych chemických zlúčenín, ktoré môžu byť zúžitkované rastlinami alebo živočíchmi. Dusík fixujú rôzne pôdne a morské mikroorganizmy, ďalej ho viažu rastliny v procese asimilácie do proteínu. Pri opačnom deji, amonifikácií, ktorý prebieha pri biologickom rozklade zvyškov odumretých rastlín a živočíchov, fixovaný dusík sa uvoľňuje v amoniakálnej forme. Vznikajúci amónny katión oxidujú niektoré mikroorganizmy na oxid dusnatý alebo oxid dusitý. Tento proces, nazývaný nitrifikácia, prebieha v prírode v rozsiahlom meradle. Časť zo vzniknutých nitrátov môžu asimilovať rastliny, časť podlieha procesu denitrifikácie za tvorby dusíka alebo oxidu dusného. Tým sa cyklus dusíka uzatvára.

Cyklus

Pri zriaďovaní nového akvária je dôležité dôkladne dokončiť cyklus, aby mohlo dôjsť k vytvoreniu prospešných baktérii, ktoré eliminujú amoniak a dusitany. V už zavedenom a po dlhšiu dobu bežiacom akváriu je dôležité nezabúdať na to, aby príliš časté čistenie nenarušilo bakteriálne prostredie. Akonáhle sú prítomné nitrifikačné baktérie, môže sa začať premena škodlivého amoniaku produkovaného z rozkladajúcich sa rastlín, nespotrebovaného jedla a rozkladajúceho rybieho odpadu.

Proces

Ako už bolo uvedené vyššie, amoniak vzniká pri biologickom rozklade odumretých rastlín a živočíchov, nespotrebovaného jedla a rybích výlučkov. Jeden z účelov baktérií je premena amoniaku viazaného vo vode, ktorého výsledkom sú dusitany. Dochádza k tomu za pomoci iných baktérií, ktoré si plnia svoju úlohu. Tieto prítomné baktérie fixujú dusitany s vodou, za vzniku dusičnanov. Prítomnosť amoniaku a dusitanov sú pre ryby veľmi toxické, zatiaľ čo dusičnany nepredstavujú také nebezpečenstvo, ak sú v menšom množstve. Pomocou špeciálneho testu určeného na zisťovanie týchto škodlivých látok vo vode, ktorý je možné zakúpiť si vo väčšine obchodov zaoberajúcich sa akvaristikou, si môžete overiť prítomnosť a hodnoty týchto škodlivých chemických látok vo vašej nádrži. Časté čiastočné výmeny vody môžu pomôcť zabrániť týmto škodlivým látkam aby dosiahli vysoké hodnoty vo vašom akváriu.

Master test kit Akvária a amoniak, dusičnany, dusitany, 1

Hodnota pH

Hodnota pH v akváriovej vode do značnej miery ovplyvňuje hodnoty amoniaku. Vo vode sa nachádzajú dve formy amoniaku a to čistý amoniak NH3 a amónny ión NH4 . Amoniak vo svojom čistom chemickom stave je toxickejší ako amónne ióny, ale aj tie stále predstavujú hrozbu pre vaše ryby. Vysoko alkalická voda obsahuje vyššie množstvo čistého čpavku, zatiaľ čo mierne kyslé vody obsahujú väčšie množstvo amónnych iónov. Rozdiel medzi týmito dvoma látkami je nepatrný, ale majú veľký vplyv na zdravie vašich rýb. Je známym faktom, že otrava rýb amoniakom je veľmi častá vo vysoko alkalickej vode.

Čpavok

Amoniak NH3 je chemická látka, ktorá je vysoko toxická pre ryby už aj v malom množstve. Amoniak spôsobuje rybám vážny stres, zapríčiňuje väčšiu náchylnosť k chorobám a mnohokrát aj smrť. Táto chemická látka poškodzuje žiabre a spôsobuje dýchacie problémy. Je dôležité, aby ste pravidelne testovali vodu v akváriu na túto chemikáliu; raz mesačne, ak sú vaše ryby zdravé, ale ak existujú známky chorôb alebo ak dochádza k úmrtiam, treba tento test vykonávať častejšie. Pri testovaní by sa amoniak nemal vôbec objaviť vo výsledkoch. Pri testovaní sa meria hodnota amoniaku v jednotkách ppm a v prípade ideálnych výsledkoch by mali ukázať hodnotu amoniaku 0 ppm. V obchodoch zaoberajúcich sa akvaristikou by ste mali nájsť bez problémov takéto testovacie zariadenie, na zisťovanie a meranie hodnôt rôznych chemických látok. Taktiež v týchto obchodoch zoženiete rôzne prostriedky na znižovanie, odstránenie amoniaku z vody, ktoré fungujú na princípe premeny látok. Uhlík môže byť tiež použitý vo filtračnom procese, môže pomôcť odstrániť čpavok a malo by dôjsť k zlepšeniu kvality vody. Je dôležité kontrolovať váš filter každý deň, či je čistý a či pracuje správne. Ak je filter príliš špinavý, alebo ak sa pokazí, mohlo by to mať za následok prítomnosť toxického amoniaku v nádrži. Venujte osobitnú pozornosť pri kŕmení rýb, nielen pre svoje dobro, ale aj preto, že je to dôležité pri starostlivosti o filtráciu a údržbu akvária, aby sa zvyšky jedla nedostali do filtra, alebo aby ste rybám nedávali príliš veľa potravy, ktorú nezožerú a začne sa rozkladať, následne spôsobovať problémy. Neosadzujte príliš veľa rýb do akvária, aby nedošlo k premnoženiu, pretože čím je viac rýb, tým je aj väčšie množstvo odpadu. Pri použití liekov buďte opatrný, pretože baktérie môžu byť citlivé na niektoré chemikálie a môže to viesť k neschopnosti oxidovať amoniak. Je dôležité čistiť akvárium pravidelne, ale netreba zabúdať ani na fungovanie prirodzeného bio-filtra, ktorému môže spôsobovať problémy príliš časté a neustále čistenie nádrže. Tento mechanizmus zohráva významnú úlohu pre populáciu baktérií v nádrži, bez ktorých cyklus dusíka nemôže fungovať.

Dusitany

Amónny ión NH4 nachádzajúci sa vo vode, môže transformovať za pomoci prospešných baktérií, kedy vznikajú dusitany NO2-. Podobne ako amoniak, aj dusitan je tiež toxický a môže byť škodlivý pre ryby. Ak sa nachádzajú dusitany vo vode akvária, môžu byť príčinou vzniku stresu u rýb. To vedie k dýchacím ťažkostiam a oslabeniu imunitného systému, následne sú ryby náchylnejšie na choroby a môže im to spôsobiť aj smrť. Ak chcete tomu zabrániť, mali by ste pravidelne vykonávať test na prítomnosť dusitanov, rovnako ako pri amoniaku. Ak urobíte test na amoniak a dostanete výsledok 0 ppm, to neznamená, že sa vo vode nenachádzajú dusitany a dusičnany, výsledná hodnota určuje iba prítomnosť amoniaku. Je veľmi dôležité, aby ste vykonávali test na prítomnosť každej látky samostatne, zvlášť, mala by to byť súčasť vašej bežnej údržby akvária.

Dusičnany

Dusičnany NO3- vznikajú vo vode za pomoci užitočných baktérií. Kedy tieto baktérie premieňajú dusitany NO2- na dusičnany NO3-. Táto látka, nazývaná tiež aj nitrát, je zdanlivo neškodná voči rybám, ale vo vyšších koncentráciách už im spôsobuje problémy. Na rozdiel od amoniaku a dusitanov, dusičnany sa môžu nachádzať v akváriu, ako je to bežné do určitej miery. V minulosti sa považovali dusičnany za neškodné voči rybám, ale posledné štúdie potvrdzujú, že väčšia koncentrácia tejto chemickej látky v akváriu môže mať nepriaznivé účinky na zdravie rýb. Ak sa v nádrži nachádza väčšie množstvo dusičnanov, príčinou by mohlo byť príliš veľa rybieho a rastlinného odpadu. Keď sa tento problém správne nerieši, mohlo by viesť k vzniku rôznych ochorení a poškodeniu zdravia rýb. Ďalším dôsledkom väčšieho množstva dusičnanov môžu byť aj riasy. Dusičnany podporujú rast rias, ktoré môžu mať za následok zakalenie nádrže, a následné zvyšovanie množstva toxických dusitanov a amoniaku. To je dôvod, prečo je potrebné robiť testy na prítomnosť dusičnanov, aj keď sa nachádzajú v nepatrnom množstve v akváriu. Výsledky testov na dusičnany by mali mať hodnotu 40 ppm, alebo nižšie. Ak vaše namerané hodnoty dusičnanov prekračujú 40 ppm, existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť nadbytok dusičnanov, treba však používať prostriedky určené do akvárií, aby boli pre ryby bezpečné. Čiastočné zmeny vody by mali byť vykonané ihneď v prípade, ak sú hodnoty výsledkov mimoriadne vysoké. Môžete použiť vodný filter na odstránenie všetkých chemických látok z vody, vrátane amoniaku, dusitanov a dusičnanov. Ak nedôjde k uspokojivým výsledkom, odstráňte filter a skúste to inými prostriedkami.

Cyklus bez rýb

Ako už bolo spomenuté, zabezpečenie cyklu v akváriu je veľmi dôležité, je to prvý krok pri začatí nového akvária. Bez prospešných baktérií, ktoré dokážu premieňať dusitany a amoniak, prvý obyvateľ vášho vodného sveta s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije. Metóda tzv. „FISHLESS“ cyklus bola vytvorená s cieľom minimalizovať riziko úmrtia rýb, ktoré sú prvými obyvateľmi nového akvária. Táto metóda je tiež rýchlejšou cestou formovania toľko potrebných baktérií. Trvá to asi tri týždne na rozdiel od klasických šiestich týždňov. Na začiatku treba do nádrže naplnenej vodou pridať čistý čpavok. Ďalšie dávky amoniaku sa pridávajú každý deň, a taktiež je potrebné denne vykonávať testy a porovnávať hodnoty. Akonáhle baktérie začnú premieňať amoniak, uvidíte to na výsledkoch testov, hodnoty by mali klesnúť na 0 ppm. Akonáhle budú výsledky testov vykazovať stopy dusičnanov, treba vykonať ešte jednu čiastkovú výmenu vody, chvíľu počkať a urobiť test na amoniak, dusitany a dusičnany. Ak sú výsledky testov vyhovujúce, akvárium je pripravené, teraz môžete do nádrže vložiť nové rybky. Nové rybie výlučky budú zdrojom amoniaku, potrebného k pokračovaniu cyklusu dusíka.

Ako bezpečne čistiť akvárium

Akonáhle bude v nádrži vytvorená kolónia prospešných baktérií, treba dbať na to, aby ste jej neublížili. Čistenie akvária je nevyhnutné pre dobré zdravie vašich rýb, ale rovnako dôležité je udržiavanie kolónií užitočných baktérií vo vode. To je dôvod, prečo je potrebné vykonávať iba čiastočnú výmenu vody. Ponechanie časti starej vody v nádrži umožní baktériám, ktoré sú stále prítomné, rozmnožovať sa a znovu zaplniť akvárium. Zmena príliš veľkého množstva vody môže zničiť veľa baktérií a zvyšné, ktoré ostanú, nebudú schopné premieňať amoniak a dusitany, následkom čoho môže byť smrť vašich rybiek. Nikdy nepoužívajte čistiace chemické látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre použitie v akváriu, väčšinou tieto prostriedky majú napísané na obale upozornenie o bezpečnosti, a ak si nie ste istý, radšej zvoľte špeciálne prostriedky na čistenie akvárií, ktoré je možné zakúpiť v obchodoch s rybkami. Baktérie sú veľmi citlivé na chemikálie a asi by ste nechceli zabiť vaše kolónie užitočných baktérií. Ak potrebujete vyčistiť filtračný zásobník, najlepšou voľbou je prepláchnuť ho s vodou, ktorú ste odstránili z akvária, pretože táto voda už obsahuje baktérie.

Výsledky testov vody

Pri vykonávaní testu som použil dve rozdielne akvária. Výsledky testov ukazujú rozdiely hodnôt pH, amoniaku, dusitanov a dusičnanov medzi zdravým a nezdravým prostredím v nádrži. Na obrázkoch môžete vidieť aké sú výsledky testov zdravého akvária a aké sú výsledky testov z nádrže, v ktorej sú nevyhovujúce životné podmienky pre ryby.

V nádrži A, boli vykonané čiastočné zmeny vody každé tri dni, ryby boli kŕmené podľa odporúčania, a v nádrži bol primeraný počet rýb, nebolo preplnené. Boli vykonané testy na pH, amoniak, dusitany a dusičnany a výsledky ukázali, že táto nádrž je zdravá.

Nádrž A
pH hodnota 7.6

pH hodnota 7.6

Hodnota amoniaku 0 ppm

hodnota amoniaku 0 ppm

hodnota dusitanu 0 ppm

hodnota dusitanu 0 ppm

 hodnota dusičnanu 5 ppm

hodnota dusičnanu 5 ppm

V nádrži B neboli vykonané žiadne zmeny vody v priebehu dvoch týždňov, ryby boli kŕmené viac ako sa odporúčalo a nádrž bola preplnená rybami. Boli vykonané testy na pH, amoniak, dusitany a dusičnany a výsledky ukázali, že takéto prostredie nespĺňa odporúčané normy a je nevhodné pre chov rýb.

Nádrž B
hodnota pH 7,0

hodnota pH 7,0

hodnota amoniaku 0 ppm

hodnota amoniaku 0 ppm

hodnota dusitanu 0,25 ppm

hodnota dusitanu 0,25 ppm

 hodnota dusičnanu 50 ppm

hodnota dusičnanu 50 ppm

nádrž A nádrž B optimálne hodnoty Analýza
pH 7.6 7.0 medzi 7,0 a 7,6 Hodnoty pH v obidvoch akváriách spĺňajú odporúčané normy.
amoniak 0ppm 0ppm 0ppm Hodnoty úrovne amoniaku sú pre obidve nádrže prijateľné.
dusitany 0ppm .25ppm 0ppm Nádrž A je zdravá a nezistila sa žiadna prítomnosť dusitanov. V nádrži B bola zistená prítomnosť dusitanov, čo nie je prijateľné. Mala by byť okamžite vykonaná údržba v nádrži B.
dusičnany 5ppm 50ppm 40 ppm a nižšie V nádrži A bol zistený výskyt dusičnanov v malých hodnotách, ktoré sú v prípustnej miere. Nádrž B obsahuje dusičnany v takej miere, ktorá prekračuje prijateľné množstvo. Okamžitá údržba by mala byť vykonaná v nádrži B.

Používanie Master Test Kit pri pravidelnej bežnej údržbe akvária môže byť veľmi užitočné. Pomocou zisťovania prítomnosti škodlivých chemikálií, môžete predísť mnohým problémom, môžete veľmi skoro reagovať na vzniknuté situácie, ktoré môžu ohroziť život a zdravie vašich rýb. Ak urobíte všetko, čo je nevyhnutné na udržanie zdravej hladiny vody, akvárium sa stane vašou pýchou, budete si môcť vychutnávať spoločnosť rybiek čo najdlhšiu dobu, pretože im predĺžite život.

Prosím, over si platnosť svojich prihlasovacích údajov. Ak u nás ešte nemáš účet, registruj sa zadarmo. Klikni tu pre zatvorenie tohto okna.

Bol si úspešne odhlásený! Toto okno sa automaticky zavrie!

Niečo sa pokazilo počas odosielania tvojej správy. Skús to znova, klikni tu, prosím!

Tvoja správa bola odoslaná, ďakujeme!

Stránka bola uložená, načítaj si znova, prosím!

Page has been created, you will be redirected now!

URL už existuje!

Cesta k fotke nie je unikátna!

Skutočne odstrániť túto stránku z databázy?

Stránka bola úspešne odstránená, teraz budeš presmerovaný!

Stránka nemohla byť odstránená!!

Táto konkrétna stránka nepovoľuje diskusiu. Skús nájsť článok, ktorý je tvojej rybke, rastlinke, alebo problému bližšie, pretože cez 99% našich stránok umožňuje diskusiu. Dôvod, prečo sme na tomto článku nepovolili diskusiu je ten, že je príliš obšírna. Ďakujeme za pochopenie! Klikni tu pre vyhľadávanie!

Naozaj odstrániť tento obsah zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Skutočne odstrániť tento obrázok zo stránky?

Vybraný komentár bol úspešne odstránený!

Vybraný obrázok bol úspešne odstránený!

Je potrebné zadať prihlasovacie meno, alebo emailovú adresu

Prístup k účtu bol obnovený, pozri si nové správy v tvojej emailovej schránke pre ďalší postup